Betalings- en leveringsvoorwaarden itWebservice.

A. Toepasselijkheid

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met itWebservice.
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor itWebservice niet bindend en niet van toepassing.
B. Aanbieding en acceptatie
 • Alle offertes en prijsopgaven door itWebservice gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door itWebservice schriftelijk of per telefax of per electronic mail anders is vermeld.
 • Een aanbieding of offerte gedaan door itWebservice heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
C. Aanvang van de overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer dit mondeling en/of schriftelijk wordt overeengekomen en geaccepteerd door itWebservice.
 • Het staat partijen vrij om de tot standkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
D. Duur en beëindiging
 • itWebservice kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens itWebservice niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • itWebservice heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
E. Levering en leveringstijd
 • Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na mondelinge en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van itWebservice zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele (werk)dagen.
F. Overmacht
 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • itWebservice is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
G. Prijzen
 • Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • itWebservice heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 28 dagen voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
H. Betalingsvoorwaarden
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze betalings- en leveringsvoorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 • De betalingstermijn is gesteld op 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig binnen 30 dagen heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan itWebservice kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal itWebservice een onderzoek instellen naar de juistheid van het faktuurbedrag.
 • Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet zijn betaald binnen de gestelde termijn van 30 dagen, brengt itWebservice een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan 5% van het bruto factuurbedrag per maand of gedeelte daarvan, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling en tevens een vergoeding van alle invorderingskosten. Buitengerechtelijke kosten worden hierbij gesteld op 20% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.
I. Intellectuele eigendomsrechten
 • Het is opdrachtgever toegestaan de op de itWebservice site eventueel aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 • Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart itWebservice ter zake van enige aanspraak.
 • Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van door itWebservice uitgevoerde overeenkomsten te respecteren.
J. Eigendomsvoorbehoud
 • Het door itWebservice vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van itWebservice.
K. Aansprakelijkheid
 • itWebservice is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar itWebservice weinig of geen invloed op kan uitoefenen. itWebservice kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met itWebservice of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met itWebservice.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is itWebservice slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van itWebservice voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart itWebservice voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van itWebservice.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. itWebservice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. itWebservice is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • itWebservice is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die itWebservice mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze betalings- en leveringsvoorwaarden.
 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan itWebservice. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die itWebservice als gevolg daarvan lijdt.
L. Buitengebruikstelling.
 • itWebservice heeft het recht geleverde produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens itWebservice niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze betalings- en leveringsvoorwaarden. itWebservice zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van itWebservice kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door itWebservice gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.
M. Reclame
 • Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens itWebservice vervalt.
 • Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van itWebservice.
 • Indien reclame gegrond is worden de geleverde produkten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 • Reclame schort de verplichtingen van opdrachgever niet op.
N. Wijziging van de voorwaarden
 • itWebservice behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen,
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze betalings- en leveringsvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
O. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter.
 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze betalings- en leveringsvoorwaarden van itWebservice volledig van kracht blijven en zullen itWebservice en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle voorgaande betalings- en leveringsvoorwaarden van itWebservice komen hiermede te vervallen.

Amsterdam, 1 januari 2003.

Meerhuizenplein 36 · 1078 TD Amsterdam · Tel: 020 - 67 33 641
email: info@itwebservice.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvKnr.34 18 28 43